اهداف

اهداف کلان


 توسعه و حرکت پرشتاب مورد انتظار گروه مرداس به سمت نظام بازرگانی بین المللی
 مد نظر قرار دادن نیاز مشتریان و انتظارات آنان در کلیه فعایتهای فنی و اجرایی.
 توسعه نمایندگی های بین المللی به منظور ارائه و کشف کالاهای صنعتی نوین همزمان با جذب سرمایه گزاری داخلی و خارجی.
 شناسایی فرصتهای تأمین با حداقل هزینه و برنامه ریزی در جهت کسب سهم بیشتر گروه از این فرصتها.
 ارائه کسب و کار شفاف و باز با انگیزه ایجاد بستر برای ورود شرکتهای همکار
 توسعه تکنولوژی داخلی با انتقال آخرین و پیشرفته ترین دستاوردهای صنعتی و مهندسی بین المللی به کشور.