ماموریت

ماموریت

مدیریت فرآیند تأمین و توزیع تجهیزات صنعتی همگام با استانداردها و با کیفیت لازم و ارائه مشاوره مرتبط با در نظر گرفتن انتظارات مشتریان با هدف کسب رضایت آنان، در جهت ایجاد یک شبکه ارتباط ملی و بین المللی به منظور ارتقای صنعت ملی.