چشم انداز

چشم انداز

پایداری و توسعه مدیریت تأمین در قالب پروژه های خرید و توزیع کالا و پژوهش مستمر در بازار داخلی و بین المللی با هدف اختصاص حداقل ۵ درصد از حجم بازار در گروه کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت توسعه تجارت مرداس. حضور و اثر گذاری گروه مرداس در تأمین کالاهای مورد نیاز صنایع کشور قابل تعریف و محسوس باشد و انجام پروژها با حضور این مجموعه انجام پذیرد.