تیم مدیریت

تیم مدیریت

مدیریت پروژه ها در گروه مرداس در قالب کارگروه های اجرایی و فنی با حضور کارشناسان در بخش های مختلف سازمان صورت می پذیرد. دفتر تحقیقات و توسعه گروه به همراه بخش مهندسی کالا عملیات مشاوره و پیاده سازی طرح را به عهده دارند.
شعب و دفاتر خارج از کشور به عنوان زیر مجموعه های گروه مرداس با پشتیبانی بخش بازرگانی داخلی نسبت به انجام پروژه های تحت اجرا اقدام می نمایند.