ساختار زیرگروه ها

ساختار زیرگروه ها

با توجه به توسعه دفاتر بین المللی گروه مرداس در سال های اخیر ساختار مرتبط با نوع فعالیت در بخش های مختلف تدوین، و جابجایی نیروی انسانی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بدین منظور اصلاح گردیده است.
ساختار سازمانی گروه و نوع ارتباط بخش های مختلف در قالب نمودار ذیل ارائه گردیده و مطابق همین ساختار فعالیت های گروه در حال انجام می باشد:

ساختار سازمانی