مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت

گروه مرداس به عنوان یکی از مجموعه های فعال در بخشHSE در سال های اخیر فرآیند هدایت تکنولوژی پاک را به عنوان یک وظیفه اجتماعی و ذاتی و با توجه به شاخصها و عوامل محیط زیستی در صنایع بالا دست دنبال نموده است.همچنین در پروژههای مربوط به طرح و توسعه محیط زیستی، این مجموعه سعی نموده است با حضور موثر و نگاه انسانی و شهروندی به ویژه هدایت تکنولوژی در بخش انرژی پاک، نقش خود را در سلامت شغلی و محیط زیستی صنایع ایفا کند.
دهها پروژه با ماهیت محیط زیست و توجه به انرژی پاک توسط کارشناسان این مجموعه در دست اقدام می باشد و امید می رود با توجه به اهمیت این موضوع در دولت تدبیر و امید و روند گسترش فعالیت های آتی این مجموعه با صنایع نیازمند به مشاوره و طراحی فرآیندهای انرژی پاک و محیط سالم، این حق ملی، شهروندی و انسانی به طور شایسته توسط مدیریت و کارکنان با جدیت دنبال گردد.