تأمین ترانسفر ولو

اطلاعات پروژه

کارفرما:شرکت پتروشیمی رازی
محل انجام:شهرستان ماهشهر، استان خوزستان
زمان پایان پروژه:1394
شرکت تولید کننده:Dresser Masoneilan فرانسه

پروژه تأمین ترانسفر ولو و رله بوستر

تأمین ۸ عدد ترانسفر ولو و ۴ عدد رله بوستر