تأمین ترانسفر ولو

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
محل انجام: شهرستان ماهشهر، استان خوزستان
زمان پایان پروژه: 1394
شرکت تولید کننده: Dresser Masoneilan فرانسه

پروژه تأمین ترانسفر ولو و رله بوستر

تأمین ۸ عدد ترانسفر ولو و ۴ عدد رله بوستر