تامین شیرهای کنترل دبی

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
محل انجام: اصفهان
شرکت تولید کننده: Maric استرالیا

تامین شیرهای کنترل دبی

مین ۴۴ عدد شیر کنترل دبی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان