تامین شیرهای کنترل دبی

اطلاعات پروژه

کارفرما:شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
محل انجام:اصفهان
شرکت تولید کننده:Maric استرالیا

تامین شیرهای کنترل دبی

مین ۴۴ عدد شیر کنترل دبی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان